Kallelse CU’s årsmöte, torsdagen den 25 februari klockan 18:00 (via Zoom)

Kallelse till årsmöte CU Farsta 2021.
Tid: Torsdagen den 25 februari 2021 kl. 18:00
Plats: Zoom (länk och lösenord erhålles efter anmälan till cufarsta@gmail.com

Varmt välkomna hälsar TF ordföranden Karin

Underlag till årsmötet:


DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av protokollsjusterare och rösträknare
 4. Upprop och fastställande av röstetal
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Redovisning av resultat- och balansräkning
 9. Revisionsberättelse
 10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 11. Riktlinjer för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Fastställande av budget för innevarande år
 14. Val av CU:s ordförande, kassör samt övriga styrelseledamöter
 15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 16. Val av övriga funktionärer
 17. Val av valberedning för kommande år
 18. Val av scoutkårens ordförande
 19. Val av ombud till Equmenias riksstämma samt region Stockholms regionstämma
 20. Val av representanter till övriga organisationers årsmöten till vilka vi är anslutna
 21. Förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller av styrelsen.
 22. Övriga frågor
  Medlemmar som vill få ett ärende behandlat av årsmötet (en s.k. motion) ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning till styrelsen senast den 11 februari. Maila förslag eller fråga till cufarsta@gmail.com eller be din scoutledare att göra det.
  Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp på www.cufarsta.nu senast en vecka före årsmötet.

Lämna ett svar